`

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 1. Sklep internetowy wedson.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych , Sklep internetowy wedson.pl starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy wedson.pl sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego wedson.pl. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy wedson.pl informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.15. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.
 2. Administratorem baz danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy wedson.pl jest WEDSON Groch Władysław z siedzibą w Głogowiec 80 ; 37-204 Tryńcza, identyfikujący się numerami NIP: 794110-56-92, REGON: 650976930, będący właścicielem serwisu wedson.pl.
 3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym
 6. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.
 9. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
 10. Kupujący mają prawo do:
  1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych
  3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

  W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres wedsonsklep@wedson.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres WEDSON Groch Władysław, Głogowiec 80, 37-204 Tryńcza.

 11. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego wedson.pl. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 12. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego wedson.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego wedson.pl.