`

Regulamin sklepu internetowego WEDSON

obowiązuje od dnia 14 listopada 2015 r.

REGULAMIN


Właścicielem sklepu internetowego WEDSON oraz domeny wedson.pl jest WEDSON Groch Władysław z siedzibą w Głogowiec 80 , 37-204 Tryńcza , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. NIP: 7941105692, REGON: 650976930
Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

§1 Definicje

 1. Sprzedawca- WEDSON Groch Władysław z siedzibą w Głogowiec 80 , 37-204 Tryńcza , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. NIP: 7941105692, REGON: 650976930.
 2. KONTO BANKOWE:


  Bank: BS w Jarosławiu
  Nr konta: PL 83 9096 0004 2005 0068 2059 0001
   
 3. Dane kontaktowe:

  WEDSON Groch Władysław
  Głogowiec 80,37-204 Tryńcza
  e-mail: wedsonsklep@wedson.pl
  tel : 504-682-317
   
 4. Adres reklamacyjny:
  WEDSON Groch Władysław
  Głogowiec 80,37-204 Tryńcza
  e-mail: wedsonsklep@wedson.pl
  tel : 504-682-317

 5. Klient– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Konsument –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 8. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 9. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Regulamin– niniejszy regulamin .
 12. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.wedson.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 13. Produkt/Towar– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Sprzedawcą zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Umowa – Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
 18. Informacje podane na stronie Internetowej Sklepu wedson.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem http://www.wedson.pl , składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym wedson.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wedson.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego wedson.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 3. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym wedson.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego wedson.pl, są nieodpłatne.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych, jak i wad prawnych.
 7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem http://www.wedson.pl Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, zaś Klientowi pozostawiamy wybór jej formy
 8. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego wedson.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego wedson.pl w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego wedson.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Informacje podane na stronie Internetowej Sklepu wedson.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 13. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego WEDSON, w tym przez filtry antyspamowe na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego WEDSON, w tym przez filtry antyspamowe.
 14. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Sklep internetowy WEDSON przyjmuje zamówienia przez cały rok przez 24 godziny na dobę. Zamówienia rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 21.00 . Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia
  1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
  2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
  3. drogą telefoniczną.
 4. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.
 5. Do momentu wybrania przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Akceptując warunki regulaminu , Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego wedson.pl, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia.
 7. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, e-mail z podsumowaniem zamówienia zawierającym wszystkie istotne elementy zamówienia (ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta ) i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie oraz przyjęcie zamówienia do realizacji.
 8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje w ciągu 24 godzin, od zawarcia umowy a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 9. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych,dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy .

§4 Dostawa i płatności

  Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:


 1. Płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy:
  1. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
   1. - imię i nazwisko lub nazwa firmy Klienta
   2. - numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie)
 2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Płatność z odroczonym terminem 14 dni - dotyczy instytucji państwowych, szkół i jednostek budżetowych.
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu paragon lub na życzenie Klienta faktura, jeżeli Klient przy dokonywaniu Zamówienia podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 5. Opłata za dostawę, KOSZT DOSTAWY jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę na dokumencie sprzedaży pozycja KOSZT DOSTAWY nie występuje.
 6. Czas dostawy uzależniony jest od Przewoźnika oraz formy jaką wybrał Klient w momencie składania zamówienia i wynosi od 1-3 dni roboczych.
 7. WEDSON Goch Władysław zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi który jest konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, może zwrócić zakupiony w Sklepie wedson.pl Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru (tj. od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować WEDSON Groch Władysław, Głogowiec 80, 37-204 Tryńcza, e-mail: wedsonsklep@wedson.pl, tel:504-682-317, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe
 4. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej wedson.pl Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, prześlemy Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§6 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Konsumenta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Zwrot towaru prosimy dokonywać na adres: WEDSON Groch Władysław, Głogowiec 80, 37-204 Tryńcza, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas Konsument o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Konsument będziemusiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  §7 Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy wedson.pl jest WEDSON Groch Władysław z siedzibą w Głogowiec 80 ; 37-204 Tryńcza, identyfikujący się numerami NIP: 794110-56-92, REGON: 650976930, będący właścicielem serwisu wedson.pl.
  2. Sklep internetowy wedson.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  3. Sklep internetowy wedson.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem strony: http://wedson.pl/plityka-prywatnosci.htm