`

Procedura reklamacyjna sklepu internetowego WEDSON

Sprzedającym jest :
WEDSON Groch Władysław z siedzibą w Głogowiec 80 , 37-204 Tryńcza , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. NIP: 7941105692, REGON: 650976930.
Kontakt : E-mail: wedsonsklep@wedson.pl, tel. 504-682-317, strona internetowa: www.wedson.pl

Reklamacji podlegają wady polegające na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, gdy :
 1. Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. Produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. Produkt wydany kupującemu jest w stanie niezupełnym.


W przypadku sprzedaży produktów w Sklepie internetowym WEDSON :


Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Dz. U 2014 poz. 827 (Ustawa z dnia 30/05/2014 o prawach konsumenta)

Reklamacje można składać z tytułu :
 • rękojmi za wady do 2 lat od wydania produktu
 
 1. W celu złożenia produktu do reklamacji, Konsument zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie dokonania płatności kartą, wyciąg z karty płatniczej lub inny dokumentu potwierdzający miejsce, dane sprzedawcy i datę zakupu).
 2. Zgłoszenie reklamacyjne Konsument może złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu:
  • w formie krótkiego opisu uszkodzeń wraz z roszczeniem i zwrotnymi danymi teleadresowymi na adres (zalecany formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest w każdym miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedającego, a także w zakładce „Formularze” na stronie internetowej www.wedson.pl);
   
  Reklamacje można składać na adres

  WEDSON Groch Władysław
  Głogowiec 80
  37-204 Tryńcza
  e-mail : wedsonsklep@wedson.pl


 3. Formą powiadomienia Klienta o sposobie ustosunkowania się do żądań są:
  • wiadomość e-mail lub
  • w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana)
 4. O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych z zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może zwrócić się do Sprzedającego o ponowne rozpatrzenie reklamacji.
 6.